Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang layunin ng CLA?
Ang Container Ledger Account (CLA) ay isang patented na solusyon upang pasimplehin ang proseso ng pamamahala ng container deposit sa pagitan ng CLA Principal (Shipping Line / Shipping Agent / NVOCC) at CLA Subscriber (Consignee/Freight Forwarder/Broker/CFS Operator/Warehousing) sa pamamagitan ng CLA Portal, www.clap.ph at para mapabilis ang mga refund ng pagdeposito ng container sa loob ng 3 araw ng trabaho pagkatapos ng pag-apruba ng Shipping Line / Shipping Agent / NVOCC.

2. Sapilitan ba ang CLA?
Hindi. Ang CLA ay boluntaryong paglahok ng CLA Principal at CLA Subscriber.

3. Natanggap na ba ang CLA sa Pilipinas?
Ang CLA ay inendorso ng Department of Trade & Industry(DTI) Philippines at Department of Transportation (DOTr) na suportado din ng mgamapagkakatiwalaang logistic naorganisasyonsaPilipinas para sa mas epektibo at mahusaynapamamahala ng container deposit. Kabilangsamgagrupongito ang Association of International Shipping Lines (AISL), Association of Off-Dock CFS Operators of the Phils. (ACOP), Philippine Multimodal Transport and Logistics Association Inc. (PMTLAI), Port Users Confederation of the Philippines (PUCP), Chamber of Customs Brokers Inc. (CCBI), Confederation of Truckers Association of the Philippines (CTAP), Philippine Liner Shipping Association (PLSA), Philippine Exporters Confederation, Inc. (PHILEXPORT), Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI), Export Development Council – Networking Committee Transport & Logistics (EDC-NCTL) at ang Supply Chain Management Associations of the Philippines (SCMAP).

4. Ano ang mga uri ng subscription na magagamit?
Kapag naaprubahan na ang pagpaparehistro, maaaring piliin ng CLA Subscriber na gamitin ang CLA Cash o CLA Deposit para sa bawat exemption ng container deposit.
 • CLA Cash ay mangangailangan ng isang pagbayad sa seguridad (ayon sa talahanayan sa ibaba) at ito ay maibabalik sa pag-deactivate ng CLA.
  Monthly Container Volume (TEUs) Amount (PHP)
  Below 10 75,000
  11 - 50 150,000
  51 – 100 250,000
  Above 100 350,000
 • CLA Deposit mangangailangan ng halaga ng deposito para sa bawat Bill OF Lading na katumbas ng na-published na taripa ng Shipping Lines.

5. Ano ang mga singil na nauugnay sa container na sakop ng CLA?
Sinasaklaw lamang ng CLA ang mga singil sa Detention at Damage ng container.

6. Nagbabago ba ang kasalukuyang proseso ng pagsingil?
Hindi. Ang CLA Principal ay patuloy na maglalabas ng invoice nang direkta sa CLA Subscriber sa anumang mga singil na natamo.

7. Paano naghahabol ang CLA Principal mula sa CLA?
Ang proseso ng paghahabol ay mangyayari sa pamamagitan ng pag bukas sa CLA Online Portal. I, open lamang ang inyong (Chrome) app, at itaype ang (www.clap.ph). Kung hindi nabayaran ng CLA Subscriber ang invoices sa loob ng itinakdang panahaon ng kredito, maaring magsumite ang CLA Principal ng claim sa ngalan ng CLA Subscriber.

8. Mayroon bang anumang mga singil sa mga serbisyo ng CLA?
Oo. Ang mga bayarin sa CLA ay nasa ibaba:-
 • 100Php bawat TEU para sa CLA Cash
 • 200Php bawat TEU para sa CLA Deposit

9. Ano ang mga pamantayan para sa for Consignee / Freight Forwarder / Broker / CFS Operator / Warehousing na sumali sa CLA?
Kailangang kumpletuhin ng Consignee / Freight Forwarder / Broker / CFS Operator / Warehousing ang pagpapareshistero ng CLA Online www.clap.ph. Gayunpaman, ang pag-apruba ay sumasailalim sa internal risk assessment at sa pagpapasya ng CLA Phils., Inc.

10. Paano Namin mababayaran ang mga bayarin sa CLA?
 • Para sa CLA Cash Account - ang mga bayarin sa CLA ay kailangang bayaran kapag hinling para sa Pagpapalabas ng CLA.
 • Para sa CLA Deposit account - ang mga bayarin sa CLA ay kailangang bayaran kasama ng pagbabayad ng deposito kapag hinling para sa Pagpapalabas ng CLA.

11. Paano humihiling ng Refund ang CLA Subscriber?
Sa pagbabalik ng container sa Deport/Container Yard, pagkatapos ay maaaring humiling any CLA Subscriber ng refund sa pamamagitan ng aming CLA Portal(www.clap.ph).

12. Mayroon bang anumang mga sumosuportang dokumento na kinakailangan para sa refund?
Hindi. Ang lahat ng impormasyon ay magagawa www.clap.ph at piliin lamang ang “Refund” na option.

Revision 5, February 2023